Profiel Faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een (inter)nationaal georiënteerde faculteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs aan gemotiveerde studenten.

De faculteit is een onderwijsrijke faculteit

De afgelopen jaren kozen jaarlijks bijna 1000 studenten voor een rechtenstudie in Leiden. Er is een numerus fixus voor alle studies. Het totale aantal studenten is circa 4800. Het aantal medewerkers is circa 450 aan wetenschappelijk personeel en ondersteunende staven.


Vijf instituten

De faculteit kent vijf instituten:

Onderwijsaanbod

Ons onderwijsaanbod op een rij.

De faculteit kent acht internationale, post-graduate, Advanced Masters

 • Public International Law (PIL, binnen het Grotius Centre in Den Haag)
 • International Tax Law
 • European Business Law  
 • Air & Space Law         
 • European and International Human Rights Law
 • Law and Digital Technologies
 • European Tax Law
 • International Civil and Commercial Law
Met deze opleidingen richt de faculteit zich vooral op de internationale markt van elders afgestudeerde juristen.

Voor studenten die meer dan gemiddeld willen studeren

Biedt de faculteit tal van mogelijkheden. Zo kent zij tal van studieverenigingen, de mogelijkheid van een major-minorcombinatie, buitenlandverblijven, stagemogelijkheden, honours classes en vanaf het studiejaar 2006/7 een speciaal traject voor ‘getalenteerde studenten’: het Talentprogramma.

Tevens is de faculteit actief in het post-academisch onderwijs

Dit is met name is gericht op praktijkjuristen en wordt verzorgd door de afdeling Juridisch PAO (JPAO).

Onderzoeksgedreven en onderwijsrijk

Deze combinatie biedt kansen. Zij daagt ons voortdurend uit te zoeken naar verbindingen tussen onderwijs en onderzoek en dwingt ons om waar mogelijk onderzoek en onderwijs aan elkaar te koppelen of zelfs met elkaar te verweven. De docenten betrekken in de diverse masters studenten, waar mogelijk, bij hun onderzoek en dragen zo bij aan de opleiding van echte academici. De faculteit profileert zich op die manier ten opzichte van juridische opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs. Van academische juristen wordt iets extra’s verwacht. Onze samenleving is in toenemende mate ‘a nation under lawyers’: het recht en zijn beoefenaars duiken overal in ons leven op, zelfs waar men ze niet had verwacht. Recht ordent een samenleving, verdeelt op een rechtvaardige wijze lusten en lasten, en beslecht geschillen. Juridische faculteiten dragen de verantwoordelijkheid voor een hoge kwaliteit van de juridische opleiding, gericht op juridisch vakmanschap en waarbij aandacht bestaat voor de professionele ethiek ter voorbereiding op het uitoefenen van verschillende juridische beroepen. Leiden staat voor een degelijke opleiding tot jurist. Dáárop is onze energie voor een groot deel gericht.

Behalve juristen leidt de faculteit ook criminologen op

De opleiding Criminologie heeft zich in korte termijn bewezen als een zeer belangrijke opleiding. Zij vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling straf- en strafprocesrecht en heeft een heel eigen, sterk interdisciplinair karakter. De opleiding is opgezet samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op de terreinen waarop zij onderwijs geeft, verricht de faculteit hoogwaardig onderzoek

(proefschriften, boeken en overige wetenschappelijke publicaties). Zij is daarnaast actief in haar voorlichtende taak jegens de rechtspraktijk (vakpublicaties). Ten slotte is zij zich terdege bewust van haar maatschappelijke rol; die krijgt onder meer gestalte in tal van populariserende publicaties. De faculteit is als penvoerder van de Strategic Alliance of Research Faculties of Law (SARFAL), actief in de internationale onderzoekssamenwerking. Zij verzorgt bovendien een drietal internationale tijdschriften:  

 • De Common Market Law Review (Europa Instituut) 
 • de Leiden Journal of International Law
 • de Review of Central and Eastern Europe (Instituut voor Oost-Europees recht en Ruslandkunde)         

De faculteit kent een aantal bijzondere wetenschappelijke instituten

Laatst Gewijzigd: 21-05-2015