Onderzoek

De bij LEGSA betrokken experts verrichten vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijk onderzoek op het terrein van staatssteun. Naast de Europeesrechtelijke dimensie van het staatssteunrecht, betreft het onderzoek uitdrukkelijk ook de doorwerking van dit rechtsgebied in het nationale staats- en bestuursrecht, het fiscale recht en het civiele recht en wordt vanuit rechtseconomisch perspectief naar het fenomeen staatssteun gekeken.

Als gevolg van de ruime uitleg van het begrip staatssteun kunnen de staatssteunregels in tal van situaties van toepassing zijn. Dat roept vaak lastige vragen op, niet in de laatste plaats vragen over de raakvlakken van het staatssteunrecht met andere terreinen van het recht.

  • Kunnen in het kader van steunverlening bijvoorbeeld vestigingseisen worden gesteld aan begunstigde ondernemingen?

  • Kan door middel van aanbesteding worden uitgesloten dat sprake is van staatssteun?

  • Op welke manier spelen de staatssteunregels een rol als overheidsgeld , bijvoorbeeld in de vorm van regionale steun, (deels) uit Europese fondsen afkomstig is?

  • In hoeverre dient bij nadeelcompensatie door de overheid rekening te worden gehouden met het staatssteunrecht?

  • Onder welke voorwaarden is een fiscale maatregel mogelijk staatssteun?

  • Op welke manier kan het staatssteunrecht een rol spelen in bestuursrechtelijke zaken over ruimtelijke ordening?

Deze en andere vragen geven voortdurend aanleiding tot nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Een korte impressie van enkele publicaties.


 
Laatst Gewijzigd: 05-10-2011