P&O nieuws december 2016

Tegen het einde van het kalenderjaar maken we graag van de gelegenheid gebruik u te wijzen op enkele aandachtspunten.

Verplicht gebruik Self Service voor verlofregistratie met uitzondering van medewerkers met een jaarafspraak

In de procedure vakantie is het gebruik van Self Service verplicht gesteld. Dit geldt uiteraard niet voor medewerkers met een jaarafspraak. Het uitgangspunt bij verlofopname is dat het verlof  voor enig kalenderjaar ook wordt opgenomen in dat jaar. Indien aan het eind van het kalenderjaar medewerkers geen gebruik hebben gemaakt van Self Service, met andere woorden geen verlof hebben afgeschreven, wordt er vanuit gegaan dat deze medewerkers alle verlofuren in dat kalenderjaar hebben opgenomen. De verlofuren over 2016 vervallen in dat geval met ingang van 1 januari 2017 . In Self Service kunt u precies zien hoeveel uur u heeft opgenomen en hoeveel uur verlof  u nog over heeft.


Verlof

Het uitgangspunt bij verlofopname is dat u het verlof voor enig kalenderjaar ook opneemt in dat jaar. Mocht u aan het eind van het jaar toch een deel overhouden, dan kunt u een eventueel restant van de in een kalenderjaar opgebouwde verlofuren meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze meegenomen vakantie-uren moet u dan volledig opnemen voor het einde van dat volgende kalenderjaar. Op 31 december van het lopende kalenderjaar vervallen alle niet opgenomen verlofuren van het voorafgaande kalenderjaar. Een voorbeeld: niet opgenomen vakantie-uren over het jaar 2015 vervallen op 31 december 2016.

Verplichte sluitingsdagen

Verplichte sluitingsdagen in 2016:  27, 28, 29 en 30 december.

De verplichte sluitingsdagen worden automatisch in Self Service afgeschreven. Dit zal enkele dagen voor de feitelijke sluitingsdagen plaatsvinden. Medewerkers hoeven geen actie te ondernemen.

Van het verlof worden die uren afgeschreven die de medewerker zou hebben gewerkt indien er geen sprake zou zijn van een verplichte sluitingsdag.

Laatst Gewijzigd: 22-12-2016