Medezeggenschap medewerkers

U kunt op verschillende niveaus meepraten over de gang van zaken binnen de faculteit en de universiteit.

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteitsbestuur 
Het Faculteitsbestuur legt afdelingsbezoeken af. Dat is het moment waarop de medewerkers direct in contact zijn met het faculteitsbestuur in hun formele rol.

Faculteitsraad
De faculteitsraad adviseert het faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie.

Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een eigen Opleidingscommissie (OLC) die in afzonderlijke en in gezamenlijke vergaderingen bijeenkomen. De opleidingscommissies adviseren het Onderwijsbestuur en de opleidingsdirecteur van de desbetreffende opleiding.

Onderwijsbestuur
De bestuurlijke orgaan dat zich, afgezien van het Faculteitsbestuur, met het onderwijs bezighoudt is het Onderwijsbestuur. Het Onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderzoeksbestuur
De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voortgang van de onderzoeksprogramma’s van de stafdienst Onderzoek/Graduate School. Zij vormen samen het Onderzoeksbestuur van de faculteit.


Binnen de Universiteit Leiden

Universiteitsraad
De Universiteitsraadheeft als taak heeft het College van Bestuur kritisch te volgen, het van advies te voorzien en soms mee te beslissen over belangrijke onderwerpen.

Politieke partijen


 
Laatst Gewijzigd: 10-05-2017