Besturingsmodel

Dit besturingsmodel maakt betere afwegingen mogelijk van de inzet van middelen (menskracht en geld). Aan de basis van het nieuwe besturingsmodel liggen een nieuw faculteitsreglement en een nieuwe mandaatregeling.

Het faculteitsreglement beschrijft taken en verantwoordelijkheden van de diverse organisatieonderdelen, bestuurlijke gremia en functionarissen. In de mandaatregeling wordt ingegaan op de hiervan afgeleide bevoegdheden.

Vrijheid in gebondenheid
In de mandatering wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en personele middelen. Voor de aanwending van materiële middelen is sprake van een ruim mandaat, voor de inzet van personele middelen geldt ‘vrijheid in gebondenheid’. Het is daarbij van belang binnen de faculteit te kunnen beschikken over een algemeen kader en over handzame richtlijnen waarbinnen deze bevoegdheden uitgeoefend kunnen worden.

Het besturingsmodel, faculteitsreglement en de mandaatregeling vindt u op de j-schijf: Departments\Law\FDR\Organisatie 
Laatst Gewijzigd: 12-10-2012