Universiteit Leiden krijgt UNICEF leerstoel kinderrechten

Méér voorlichting en deskundigheidsbevordering door te investeren in wetenschappelijke kennis op het terrein van kinderrechten. Dat is de doelstelling van de nieuwe UNICEF leerstoel Children’s Rights aan de Universiteit Leiden. Sinds 15 maart bezet prof.mr. Ton Liefaard de leerstoel.

In Nederland ontbreekt het aan structurele aandacht voor kinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Met aandacht hiervoor kan zowel de voorlichting als de deskundigheidsbevordering op het terrein van kinderrechten worden verbeterd. Rechters en advocaten moeten veel beter worden geïnformeerd over kinderrechten zodat zij goed in staat zijn kinderen te verdedigen. Medewerkers van ontwikkelingsorganisaties voor kinderen worden nu vaak intern opgeleid, omdat ze in hun opleiding de benodigde kennis niet hebben gekregen. Te vaak werken projecten voor kinderen niet door een gebrek aan kennis over de doelgroep en hun rechten op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Deze leerstoel beoogt dit gemis op te vangen.


Vraag van studenten

De leerstoel beantwoordt ook aan de vraag van studenten naar meer onderwijs op het gebied van (internationale) kinderrechten. De UNICEF-hoogleraar zal in de afdeling jeugdrecht nauw samenwerken met de leerstoelhouder Jeugdrecht prof.mr.drs. Mariëlle Bruning. Zij richt zich specifiek op de positie van minderjarigen in het Nederlands recht.

Internationaal academisch kenniscentrum kinderrechten

De twee leerstoelhouders gaan samen werken aan de ontwikkeling van een masteropleiding Jeugdrecht en een Engelstalige masteropleiding Children’s Rights. Over ongeveer vijf jaar zal een herkenbaar internationaal academisch kenniscentrum Kinderrechten zijn ontwikkeld, waar (promotie)onderzoek wordt gedaan, masterprogramma’s kunnen worden gevolgd door studenten uit binnen- en buitenland en waar de verkregen kennis ook zal worden gedeeld met professionals uit de praktijk d.m.v. trainingen en postacademisch onderwijs.  

De UNICEF leerstoel kinderrechten wordt gefinancierd door enkele grote donoren van UNICEF. 


Oratie prof. mr. Ton Liefaard

Op maandag 19 november 2012, aan de vooravond van de internationale dag van de rechten van het kind, houdt Ton Liefaard zijn oratie waarin hij ingaat op het belang van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor de rechtspraktijk in binnen- en buitenland. Hij zal onder meer aandacht besteden aan het in december 2011 aangenomen protocol bij het kinderrechtenverdrag dat kinderen het recht geeft om te klagen over schending van hun rechten bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève.

Prof. mr. Ton Liefaard

“Deze leerstoel biedt een unieke kans om kinderrechten centraal te stellen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor studenten en professionals. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan de interpretatie en implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989. Dat is hard nodig. Er is sinds de inwerkingtreding van dit voor kinderen zo belangrijke internationale verdrag al veel bereikt, maar we moeten nog veel meer te weten komen over de precieze betekenis en werking van het verdrag om de rechten van kinderen wereldwijd daadwerkelijk te verbeteren.”


Liefaard (1978) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam en bij de juridische faculteit van de VU als promovendus en docent Jeugdrecht. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar de rechtspositie van kinderen in detentie bezien vanuit internationale kinderrechten. Sinds april 2008 is hij verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Lees hier het artikel in Trouw dat verschenen is over deze nieuwe aanstelling.

Laatst Gewijzigd: 19-03-2012