Onderwijsbestuur

De bestuurlijke organen die zich, afgezien van het Faculteitsbestuur, met het onderwijs bezighouden zijn het Onderwijsbestuur en verschillende Commissies. Het Onderwijsbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijsbestuur

Samenstelling en portefeuilleverdeling (per 1 september 2015)

 • mr. dr. P.C. van Es; Portefeuillehouder Onderwijs; voorzitter onderwijsbestuur en opleidingsdirecteur Notarieel recht (na de propedeuse tot en met de masterfase);
 • mr.dr. C. de Kruif, opleidingsdirecteur voor de propedeuse Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht en de bachelor en master Rechtsgeleerdheid
 • prof. mr. drs. M.R. Bruning, opleidingsdirecteur master Jeugdrecht;
 • mr. dr. J. Vleggeert; opleidingsdirecteur Fiscaal recht (na de propedeuse tot en met de masterfase);
 • dr. J.W. de Keijser, opleidingsdirecteur Criminologie (bachelor- en masterfase);
 • mw. C.M. van Leeuwen, student-lid
 • dr. A.G. Korevaar, secretaris.  
 

Taken en bevoegdheden

(Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid artikel 18 t/m 20)  
De opleidingsdirecteuren zijn, onder leiding van de portefeuillehouder Onderwijs, belast met de organisatie van de opleiding, de bevordering van de coherentie daarbinnen, de werving, selectie en instroom van studenten, de bewaking van de kwaliteit en het rendement van de opleidingen, alsmede voor de bewaking van de studievoortgang van de studenten. Een opleidingsdirecteur geeft de opleiding vorm als een samenhangend geheel van onderwijseenheden c.q. vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken.  
Het Onderwijsbestuur bestaat uit de Portefeuillehouder Onderwijs als voorzitter, de opleidingsdirecteuren en een student-lid.

Het Onderwijsbestuur is behoudens goedkeuring van het faculteitsbestuur in het bijzonder belast met de volgende taken:

 1. het jaarlijks opstellen van het facultaire onderwijsprogramma alsmede de Onderwijs- en Examenregelingen;
 2. het opstellen van kwaliteitsnormen voor het facultaire onderwijs;
 3. het functioneren van de kwaliteitszorg en de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs;
 4. het periodiek informeren van het faculteitsbestuur, de wetenschappelijk directeuren van de instituten en de opleidingscommissies over de voortgang in het onderwijs;
 5. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van het faculteitsbestuur en de wetenschappelijk directeuren van de instituten over overige aangelegenheden betreffende het onderwijs.

Bijeenkomsten Onderwijsbestuur

Het Onderwijsbestuur komt in 2015 - 2016 op de volgende data bijeen:
- 18 september 2015
- 30 oktober 2015
- 27 november 2015
- 18 december 2015
- 5 februari 2016
- 11 maart 2016
- 15 april 2016
- 20 mei 2016
- 24 juni 2016

Laatst Gewijzigd: 03-03-2017