Afstudeerrichting Straf(proces)recht

Een overzicht van de mastervakken in deze afstudeerrichting, met een korte omschrijving van de inhoud.

Aankomende studenten

In deze master wordt u opgeleid door een staf van bevlogen en gepromoveerde strafjuristen, waaronder tal van hoogleraren. Bent u nieuwsgierig en hebt u de ambitie om een uitstekend en kritisch strafrechtsjurist te worden, kom dan de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht in Leiden volgen.


Inschrijving

Wanneer u wilt deelnemen aan deze afstudeerrichting, dient u officieel te zijn ingeschreven voor de Master Rechtsgeleerdheid via Studielink.  
Daarnaast dient u zich ook in te schrijven bij het secretariaat van de Afdeling Straf- en Strafprocesrecht. Dat kan via dit inschrijfformulier.

Introductiebijeenkomst master

Op donderdag 1 september 2016 vindt om 16.00 uur een introductiebijeenkomst plaats van de strafrechtelijke master. Hierbij zal informatie worden verstrekt over de inrichting van de master en is er gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met de docenten en leden van de studievereniging SOS. Alle masterstudenten die per september 2016 instromen, dienen hierbij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Juridisch Café.

Raadpleeg

- Onderwijsrooster: raadpleeg de roosters van de vakken via de studentenwebsite 
- informatie wijzigingen in het onderwijsrooster en de overgangsregeling
- de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids
- de website over de Masters in Leiden

De coördinator van de afstudeerrichting straf(proces)recht is: 
Mr. dr. M.J. Dubelaar. Voor vragen over deze afstudeerrichting kunt u bij haar terecht.

Het onderwijsprogramma voor het studiejaar (2016/2017)

1e semester:  

 • Interactie tussen rechtssystemen - Rechtshandhaving 
  Rechtsnormen zullen moeten worden toegepast via processen van uitvoering en handhaving. In dit vak komt aan de orde hoe in de rechtstaat uitvoering en handhaving op elkaar zijn betrokken, hoe rechtsbescherming wordt gerealiseerd en op welke wijze diverse straf- en bestuursrecht soms gelijktijdig en geïntegreerd worden ingezet om handhavingsdoelen te effectueren. (In plaats van dit vak kan ook de andere variant 'Rechtsvinding' worden gevolgd.) Dit vak wordt gegeven door prof. mr.J.H. Crijns, hoogleraar straf- en strafprocesrecht..
 • Ideeëngeschiedenis van het Strafrecht
  Het denken over het hedendaagse strafrecht mist diepgang wanneer onvoldoende kennis bestaat over de historische en rechtsfilosofische grondslagen van het strafrecht. In dit vak worden hedendaagse ontwikkelingen, aan de hand van historische, strafrechtsfilosofische uitgangspunten van het strafrecht onderzocht, bevraagd en beoordeeld. Dit vak wordt gegeven door prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht.
 • Practicum Straf(proces)recht
  In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt de student opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging. Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk. De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht. Dit vak wordt gegeven door diverse docenten die in de rechtspraktijk als rechter, officier van justitie of advocaat werkzaam zijn. Elke docent neemt een week van het onderwijs voor zijn of haar rekening, onder verantwoordelijkheid van onze hoogleraar Strafrechtspraktijk prof. mr. P. van Russen Groen.
 • Internationaal en Europees Strafrecht
  Het vak omvat de traditionele thema’s van het Internationaal en Europees strafrecht. De nadruk ligt daarbij op díe elementen die een rol spelen in de Nederlandse rechtsorde (de grote en kleine rechtshulp, het thema van de harmonisatie) en het tribunalenrecht. Dit vak wordt gegeven door prof. mr. J.W. Ouwerkerk en mr. dr. W. Geelhoed.
 • Profileringsvak Straf- en strafprocesrecht I
  Binnen het kader van dit vak kan gekozen worden uit twee gebonden keuzevakken: 'Bijzondere delicten' en 'Strafwetgeving en beleid'. Deze vakken worden gegeven door prof. mr. J.M. ten Voorde en prof. mr. M.A.H. van der Woude.                      
2e semester:

 • Sanctionering en effecten
  Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief. Dit vak wordt gegeven door prof. mr. P.M. Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting  
 • Privatissimum Straf(proces)recht
  Het Privatissimum straf(proces)recht bevat een verdiepende studie naar een specifiek deelterrein van het straf- en strafprocesrecht o.a. op basis een analyse van de ontwikkelingen in jurisprudentie, wetenschap, wetgeving, politiek etc. Het accent ligt op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden en het presenteren van de resultaten van onderzoek. Dit vak wordt verzorgd door diverse docenten. Dit studiejaar zijn dat: dr. K.M. Pitcher, universitair docent straf- en strafprocesrecht, mr. drs. J.G.H. Altena, universitair docent straf- en strafprocesrecht,  mr. drs. Y.N. van den Brink, universitair docent jeugdrecht, en prof. dr. mr. M. Kessler, hoogleraar strafwetgeving.
 • Profileringsvak Straf- en strafprocesrecht II
  Binnen het kader van dit vak kan gekozen worden uit twee gebonden keuzevakken: ''Strafrechtelijk bewijsrecht' en 'Bijzonder strafrecht'. Deze vakken worden gegeven door mr. dr. M.J. Dubelaar respectievelijk mr. dr. F.P. Olcer. 
 • Scriptie                                       

Meer informatie over

- Het schrijven van een scriptie
- Het doen van een stage
- De afzonderlijke mastervakken in de studiegids

Informatieboekje

Er wordt ieder jaar een informatieboekje van de afstudeerrichting straf(proces)recht gemaakt. Studenten die gaan deelnemen aan deze afstudeerrichting, krijgen het boekje aan het begin van het 1e semester uitgereikt bij de introductiebijeenkomst voor de master.

Raadpleeg het informatieboekje van het studiejaar 2016-2017

 
Laatst Gewijzigd: 27-02-2017