Fraudebestrijding

De faculteit neemt aanvullende maatregelen om tentamenfraude te bestrijden. Bestaande maatregelen zullen strenger worden gehandhaafd.

Tentamenfraude

Een student die tijdens een tentamen fraudeert, benadeelt zijn of haar medestudenten en de faculteit. Tentamenfraude gaat immers ten koste van de waarde van het diploma en kan daarom ook leiden tot imagoschade voor de faculteit. Door de introductie van smartphones en smartwatches is het risico op fraude toegenomen. De faculteit neemt daarom aanvullende maatregelen tegen fraude. Bestaande maatregelen zullen strenger worden toegepast. De examinator en/of de examencommissie zullen sancties opleggen aan studenten die toch frauderen.


Wat verstaat de faculteit onder fraude?

De Regels en richtlijnen van de examencommissie verstaan onder fraude “elk (aanzetten tot) handelen (waaronder het plegen van plagiaat), nalaten of voornemen (waaronder ook wordt verstaan aanzetten tot), dat het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands kennis, inzicht, vaardigheden, (beroeps)houding, reflectie geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt”. Afgezien van plagiaat ziet deze definitie dus onder meer op spieken, het geven van handsignalen, het aanbrengen van ongeoorloofde aantekeningen of coderingen in het materiaal dat je mag gebruiken, het gebruik van niet toegestaan materiaal, bijvoorbeeld smartphones of smartwatches, en het met behulp van een medestudent aanvullen van een antwoord terwijl je in de rij staat om je tentamen in te leveren.

Welke maatregelen gelden er?

  • Alle schriftelijke tentamens worden voortaan pas uitgedeeld als je hebt plaatsgenomen. Om te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de tijd die je hebt om het tentamen te maken, moet je er dus voor zorgen dat je op tijd aanwezig bent. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat de zaal 10-15 minuten voor de aanvang van het tentamen open, zodat je kunt plaatsnemen.
  • Tentamens die in verschillende versies worden afgenomen, worden voorzien van gekleurde voorbladen, elk versie met een eigen kleur.
  • Of je gerechtigd bent aan het tentamen deel te nemen, wordt nauwgezet gecontroleerd. Die controle geldt natuurlijk ook je identiteitsbewijs.
  • Uiteraard mag je alleen het toegestane materiaal op je tafel hebben. De surveillanten zullen dit bij iedereen controleren. Zij zullen daarbij ook kijken of er geen ongeoorloofde aantekeningen, onderstrepingen, coderingen en dergelijke in het materiaal voorkomen.
  • Elektronische communicatieapparatuur, zoals smartphones en smartwatches, zijn niet toegestaan. Je moet die dus uitschakelen, in je tas opbergen en de tas afsluiten. Ook hierop zullen de surveillanten nauwgezet toezien. 
  • Je moet je jas en je tas (nu andere faciliteiten meestal ontbreken) naast je tafel leggen, zodat ze niet binnen handbereik zijn. Je mag ze dus niet aan/op de rugleuning van je stoel hangen.
  • Laatkomers worden op dit moment nog tot één uur na de vastgestelde aanvangstijd tot de tentamenzaal toegelaten. In verband hiermee mag je het tentamen niet eerder beëindigen dan één uur na de vastgestelde aanvangstijd.
  • Moet je naar het toilet, dan moet je je vinger opsteken en wachten tot je toestemming hebt gekregen. Zorg er voor dat je, voordat je je plaats verlaat, je werk hebt afgedekt, zodat je medestudenten je antwoorden niet kunnen zien. Uiteraard mag je geen elektronische communicatieapparatuur meenemen naar het toilet.

Zie verder de Regels en richtlijnen Bachelor tentamens en -examens en de Regels en richtlijnen Master tentamens en -examens.

Wat zijn de sancties?

Wie fraudeert, wordt door de examinator uitgesloten van verdere deelname aan het tentamen en krijgt het cijfer 1. De examinator kan je vragen om spullen die je bij je hebt en die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de onregelmatigheid of fraude aan hem af te staan. Je bent verplicht om aan zo’n verzoek gevolg te geven. (De spullen zullen na een redelijke termijn weer aan je worden teruggegeven.) Elk fraudegeval wordt gemeld bij de examencommissie.

Ook de examencommissie kan in geval van fraude het cijfer 1 vaststellen of (vooral van belang als de fraude pas na afloop van het tentamen wordt geconstateerd) de uitslag van het tentamen vervallen verklaren. De examencommissie kan je vervolgens ook nog uitsluiten van deelname aan het tentamen ten aanzien waarvan de fraude is geconstateerd  of van deelname aan één of meer (andere) tentamens. Zij kan je zelfs uitsluiten van deelname aan het onderwijs, tentamens en examen van een of meer door de faculteit verzorgde opleidingen. De termijn van een uitsluiting van deelname kan één jaar bedragen. Je kunt vakken en tentamens die je tijdens de termijn van uitsluiting elders hebt gevolgd en behaald (daaronder begrepen werkstukken, papers en scripties die met goed gevolg zijn afgerond) op geen enkele manier bij de faculteit laten meetellen. Van een ordemaatregel als hier bedoeld wordt een aantekening gemaakt in je elektronische persoonsdossier. Bij ernstige fraude kan de examencommissie het College van bestuur van de universiteit voorstellen je inschrijving voor de opleiding definitief te beëindigen.

Hoe kan ik fraude voorkomen?

Dat is heel eenvoudig. Je hoeft niet meer te doen dan te zorgen dat je goed op de hoogte bent van de regels en aanwijzingen die je als student bij tentamens in acht moet nemen en in overeenstemming daarmee te handelen. Raadpleeg in geval van twijfel de examinator.

Zullen er nog andere maatregelen worden genomen?

Ja, maar om te zorgen voor een goede invoering worden er eerst nog enkele pilots gedaan. Zo heeft de faculteit inmiddels een proef gedaan met een strengere regulering van het toiletgebruik tijdens tentamens. Ook is er een proef gedaan met zitplaatsen op naam.

For the English version of this article, please click here

 
Laatst Gewijzigd: 11-11-2015