Vierjaarsregeling Bachelor

De faculteit streeft ernaar dat studenten hun bachelordiploma in drie, maximaal vier jaar halen.

Het is daarom van belang dat studenten hun studietijd goed benutten en daarbinnen het uiterste uit zichzelf halen. Actieve deelname van studenten aan het onderwijs én inspirerend en uitdagend onderwijs door de docenten zijn daarbij essentieel. De faculteit streeft dus naar een studieklimaat waarin betrokkenheid en inzet van zowel studenten als docenten de norm is.


Voortgang en prestaties, het studieplan

De faculteit houdt zich daarom intensief bezig met de studievoortgang van studenten. Dit gebeurt via:


De faculteit volgt in het tweede en derde jaar van de bachelor de studenten nauwgezetter en informeert over hun voortgang en prestaties.

  • Studenten die qua tempo en voortgang achterblijven worden daarom vanaf het begin van hun tweede studiejaar verplicht een studieplan in te dienen en hierover periodiek verantwoording af  te leggen bij hun opleiding.

  • Verder ontvang je elk semester een rapportage over je studievoortgang.

  • Wanneer de resultaten duidelijk onder de maat zijn word je opnieuw voor een gesprek bij de studieadviseur opgeroepen.


Studenten van 2009 tot en met 2012 opgelet!!

SANCTIES
Lukt het je ondanks deze voortdurende voortgangsbewaking niet om binnen vier jaar je bacheloropleiding af te ronden, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Voor studenten die in de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 gestart zijn met de propedeuse van de bacheloropleiding geldt namelijk het volgende. Als je vier jaar ingeschreven hebt gestaan voor een bacheloropleiding, vervallen alle met goed gevolg afgelegde tentamens van het tweede en derde studiejaar. Voor meer informatie zie art. 4.7.1.c van het Onderwijs en Examen Reglement.

Vanzelfsprekend kunnen er bijzondere individuele omstandigheden zijn, die je vertraging rechtvaardigen. In dat geval is de examencommissie bevoegd de geldigheidsduur van de tentamens te verlengen. Dit gebeurt echter alleen bij hoge uitzondering en onder strak toezicht van de examencommissie.
Je dient hiertoe een verzoekschrift in te dienen bij de Facultaire Examencommissie. De deadline hiervoor is 31 mei 2016. Het verzoekschrift moet per brief worden ingediend en dient vergezeld te gaan van een studieplan met daarin een planning van alle door jou nog af te leggen verplichte bachelorvakken alsmede eventuele beschikkingen inzake DUO, het afstudeerfonds en/of toekenning bestuursmaanden.

Veelgestelde vragen Vierjaarsregeling

Voor een antwoord op een van de veelgestelde vragen in het kader van de vierjaarsregeling bachelor klik hier.

Ruimte voor ontplooiing

Dat wil zeker niet zeggen dat je je uitsluitend op je studie (het onderwijs) moeten richten. Het past in een volwaardige academische ontwikkeling dat studenten bijvoorbeeld ook in studenten- en studieverenigingen  hun talenten ontwikkelen, stages lopen of kiezen voor een studieverblijf in het buitenland. De bacheloropleidingen die de faculteit aanbiedt laten genoeg ruimte voor extra-curriculaire ontplooiing. Die ruimte moet dan wel goed, effectief en efficiënt worden benut. Praat hier dus op tijd over met je studieadviseur en regel bijvoorbeeld tijdig een verblijf in het buitenland.


 
Laatst Gewijzigd: 14-03-2016