Regels werkgroepen en tentamens

Informatie m.b.t. werkgroepen en tentamens. Zie tevens de 'Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens' en de OER-en.

uSis

Werken met uSis.
Universitaire uSis helpdesk:  
http://www.usis-studenten.leidenuniv.nl 


Aanmelden

Werkgroepen
Voltijd eerstejaarsstudenten die het onderwijs in een tutorgroep volgen hoeven zich niet zelf aan te melden. Het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) verzorgt de aanmelding.

Voor overige studenten geldt:

 • Vanaf 28 dagen voor aanvang van de beginweek van het onderwijs is aanmelding mogelijk via uSis.
 • Tot 4 dagen voor aanvang van het onderwijs is aanmelding nog mogelijk via uSis. Let op de instapeisen van het betreffende vak. Als de aanmelding is mislukt, neem direct e-mail contact op met het OIC. Overigens geldt voor de meeste werkgroepen vol=vol. 
 • Te laat met aanmelden voor een werkgroep, neem contact op met het secretariaat van de afdeling die het betreffende vak verzorgt. Laatkomers die zich melden als het onderwijs al is begonnen kunnen vaak niet meer in de werkgroep van hun voorkeur geplaatst worden.

Check zelf goed in uSis of je bent aangemeld!


Tentamens
Voltijd eerstejaarsstudenten die het onderwijs in een tutorgroep volgen hoeven zich niet zelf aan te melden. Het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) verzorgt de aanmelding voor de eerstejaarstentamens en hertentamens. 

Voor overige studenten geldt: 
 • Vanaf 42 dagen vóór het tentamen is aanmelding mogelijk via uSis.
 • Tot maximaal 10 dagen voor een tentamen is aanmelding mogelijk via uSis. Let op de instapeisen van het betreffende vak. 

  Als de aanmelding mislukt, mail direct naar het OIC met foutmelding en studentnummer. Doe dit in ieder geval vóór de sluitingsdatum in uSis.!

Check zelf goed in uSis of je bent aangemeld!

Tentamenaanmelding na het verstrijken van de sluitingsdatum

Wil je je na de termijn van 10 kalenderdagen toch nog aanmelden voor een tentamen, dan biedt de faculteit tot 1 werkdag voor het tentamen kosteloos een extra faciliteit aan. Ga daarvoor naar de balie van het OIC. Het OIC onderzoekt of je gerechtigd bent aan het tentamen deel te nemen en verzorgt, indien dat het geval is, je aanmelding. Dit kan tot één werkdag voorafgaand aan de tentamendatum tot 12.30 uur.
Voorbeeld: het tentamen is op woensdag, aanmelden kan tot en met dinsdag 12.30 uur.

Let op: Deze faciliteit wordt alleen aangeboden indien er geen organisatorische beperkingen zijn en er op de tentamenlocatie voldoende plaats is.

Twee tentamens op dezelfde dag en tijd

Vallen 2 (rechten)tentamens op dezelfde dag en tijdstip dan is er in bijzondere gevallen een mogelijkheid om beide tentamens op 1 dag af te leggen (1 ochtend, 1 middag), míts dit te realiseren is.
Wat je te doen staat in een dergelijk geval:

 • Voor beide tentamens volgens de algemene regelgeving inschrijven via uSis.
 • Stuur uiterlijk 15 werkdagen vóór het tentamen een uMailbericht met verzoek tot deelname aan beide tentamens naar de studieadviseur. Is er geen toestemming dan voor 1 van de tentamens uitschrijven.

Ongeveer 4 tot 7 dagen vóór het tentamen krijg je een uMailbericht van het Onderwijs Informatie Centrum over de locatie van de tentamens en de hieraan verbonden voorwaarden.

Als je geen uMailbericht hebt ontvangen is er géén toestemming om beide tentamens op één dag te maken.

Geldigheidsduur tentamens

Zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER) op de facultaire website

Versneld nakijken

Tentamens worden niet versneld nagekeken. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan een student een goed onderbouwd verzoek met zo nodig bewijzen bij de studieadviseur indienen, die dit verzoek zal voorleggen aan de examencommissie.

Uitslagen

De examinator stelt de uitslag van het tentamen zo spoedig mogelijk na afloop van het tentamen vast. De examinator brengt de vastgestelde uitslag ter kennis van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC) van de faculteit. Voorzover de examina­tor de uitslag niet rechtstreeks schrif­telijk aan de student heeft bekendge­maakt, hetgeen in ieder geval bij mondelinge tentamens altijd het geval is, maakt het OIC de uitslag bekend via uSis.

Het OIC draagt zorg voor de registratie van de uitsla­gen van tentamens, alsmede van getuigschriften en cijferlijsten die aan een student worden uitgereikt. Tenzij voor of tijdens het afleggen van een tentamen anders is medege­deeld, dient de uitslag uiterlijk 15 werkdagen na het afleggen daarvan te worden bekend gemaakt.

Recht op individuele herkansing

In bepaalde gevallen kom je in aanmerking voor een individuele herkansing buiten de regulier aangeboden herkansing. Kijk hiervoor in:

Bachelorstudenten, artikel 4.8.1 in de Regels en Richtlijnen Bachelor Tentamens & Examens.
Masterstudenten, artikel 18 in de Regels en Richtlijnen Master Tentamens & Examens.

Beide documenten zijn te vinden op de pagina onderwijs en examenregelingen.

Afwezigheid werkgroep/tentamen in de propedeuse

Afwezigheid werkgroep
Een e-mail sturen naar afmelden@law.leidenuniv.nl en een verzoekschrift indienen bij eventuele consequenties (zie ook verplichte aanwezigheid).

Meer informatie over het indienen van een verzoekschrift bij de propedeuse examencommissie is te vinden op de blackboardomgeving (Course Name: Examencommissie Propedeuse). 

Afwezigheid tentamen

 • Eerstejaarsstudenten voltijd
  E-mail sturen naar afmelden@law.leidenuniv.nl en een verzoekschrift indienen tegen de consequenties.
 • deeltijdstudenten en herhalers
  De eerstvolgende reguliere tentamenkans afwachten. Spelen er bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan contact op met de studieadviseur.

Meer informatie over het indienen van een verzoekschrift bij de propedeuse examencommissie is te vinden op de blackboardomgeving (Course Name: Examencommissie Propedeuse). 

Legitimatie tijdens een tentamen en tentamenuitrusting

Legitimatie tijdens een tentamen
Op het tentamen wordt de presentie opgenomen. Voor deze legitimatie en het kunnen doen van een schriftelijk tentamen zijn de navolgende zaken vereist:

 • collegekaart/bewijs van inschrijving aan de Universiteit PLUS
 • een geldig legitimatiebewijs. 

Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs of -identiteitskaart. Wanneer je niet een geldig legitimatiebewijs, als hiervoor genoemd, kan laten zien, kan je geen tentamen doen en moet je de tentamenruimte verlaten.   

Tentamenuitrusting  
* pen, potlood type B of HB zwart, puntenslijper en gum;
* wetboeken (indien nodig en toegestaan).  

Informatie over studiematerialen die op tentamens wel of niet mogen worden meege­bracht en informatie over besprekingscolleges en inzage tentamens wordt gepubliceerd in het werkboek van het betreffende vak en/of op Blackboard. Als het is toegestaan materiaal mee te nemen naar het tentamen, moet het voldoen aan de volgende eisen:  

Meegebrachte wetteksten of ander materiaal mag geen aantekeningen bevatten. Onder aantekeningen worden niet verstaan:

* onderstrepingen, arceringen en markeringen met fluorescerende stift;
* verwijzingen naar wetsartikelen;
* verwijzingen naar jurisprudentie en andere literatuur, mits dit expliciet voor een bepaald tentamen is toegestaan;
* randwoorden die door de uitgever van een wetgevingsbundel zijn aangebracht.  

Tijdens tentamens is het uiteraard verboden te roken, mobiele telefoons/iPads/tablets e.d. te gebruiken.

Laatst Gewijzigd: 01-04-2016