Scriptie- en essayprijzen

Heb jij een bijzondere scriptie geschreven? Wil je meedingen naar een essayprijs?

Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar wederom de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.
Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Geneve, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van EUR 1.000,00 vrij te besteden.
Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld.

Eerdere winnaar van onze faculteit:

Rekha Ramlal


ESCL Master Thesis Prize 2016

Deze prijs wordt georganiseerd vanuit de European Society for Construction Law. Studenten die een scriptie in het Engels hebben geschreven en met een bouwrechtelijk relevant onderwerp, kunnen zich voor deze scriptieprijs inschrijven. Voor de voorwaarden voor inschrijving verwijs ik graag naar de Regulations in de bijlage bij deze email. Op de website van ESCL kunt u de prijswinnaars van voorgaande jaren inzien.

IBR Scriptieprijzen Privaatrechtelijk bouwrecht en Publiekrechtelijk bouwrecht

De IBR scriptieprijzen zijn in het leven geroepen door het IBR voor studenten die een bouwrechtelijk relevante scriptie hebben geschreven en daar minimaal een 8 voor hebben gekregen. Alle informatie over de scriptieprijs is te vinden op de website.

Grote Financiën Scriptieprijs

 • Het essay dient een onderwerp te behandelen dat behoort tot het beleidsterrein van het ministerie van Financiën.
 • Het essay dient te zijn geschreven door de deelnemer zelf. Bij gebruikmaking van bronnen is bronvermelding verplicht.
 • Het essay dient te zijn gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.
 • Het essay bestaat uit minimaal 10 pagina’s en maximaal 80 pagina’s.
 • Het essay moet zowel op papier (A4-formaat) als digitaal (per e-mail) worden ingeleverd en bevat tevens het curriculum vitae en een pasfoto van de deelnemer.
 • Het essay moet zijn voorzien van eindcijfer acht of hoger.
 • Onder een essay wordt mede begrepen een afstudeerscriptie van studenten in de masterfase.

Eerdere winnaar van onze faculteit:
Tirza Cramwinckel


Scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Europees Recht

De NVER looft jaarlijks een prijs van 500 euro uit voor de beste afstudeerscriptie op het terrein van het recht van de Europese Unie.

Eerdere winnaar van onze faculteit:
Ruben de Graaff

Janneke Fruin Helb Scriptieprijs

Sinds 2003 reikt het Leids Universiteits Fonds (LUF) de Janneke Fruin-Helb Beurs uit. Deze beurs is ingesteld om excellente LISF-onderzoeksvoorstellen extra aandacht en financiële steun te geven. Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject van zeer hoge kwaliteit en creativiteit komen in aanmerking voor de Janneke Fruin-Helb Beurs van maximaal € 2.250.
Voor een Janneke Fruin-Helb Beurs kun je dus geen aanvraag doen. Aanvragers van een LISF-subsidie kunnen door de commissie genomineerd worden voor de Janneke Fruin-Helb Beurs. Genomineerden ontvangen hierover bericht.
De beurs is vernoemd naar mevrouw drs. A.M. Fruin-Helb, voormalig directeur van het LUF (1989-2003) en mede-oprichter van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF).

Eerdere winnaar van onze faculteit:
Patrick van Berlo

Piet Gilhuis Scriptieprijs

Door toekenning van de scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt beoogd het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het terrein van het milieurecht te bevorderen.

De scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht bestaat uit een geldprijs van € 500,00.
De scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht wordt éénmaal per twee jaar uitgeloofd.

Voor inzending komen in aanmerking de aan een Nederlandse universiteit, Hbo-opleiding of bestuursacademie met een voldoende beoordeelde afstudeerscripties op het terrein van het milieurecht, beoordeeld in de periode vermeld in de aankondiging van de tweejaarlijkse prijsvraag, welke periode als regel zal belopen de twee jaren voorafgaande aan de sluitingsdatum die voor de inzending wordt bepaald.

De inzendingen dienen geschreven te zijn in de Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse taal.

Eerdere winnaar van onze faculteit:
Miranda Geelhoed


Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

De uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs vindt in het najaar plaats aan één van de Nederlandse universiteiten waar een migratierechtelijk vak wordt gegeven, op basis van een roulerend systeem.
De uitreiking van de scriptieprijs vond voor het eerst plaats in 2003, bij de Universiteit van Nijmegen. Daarna volgden de uitreikingen bij de Universiteiten van Utrecht (2004), Leiden (2005), VU Amsterdam (2006), Tilburg (2007), Groningen (2008), UvA (2009), Maastricht (2010), Nijmegen (2011), Leiden (2012), Utrecht (2013) en VU Amsterdam (2014).
De uitreiking wordt steeds voorafgegaan door een inhoudelijk gedeelte, waarin een actueel thema door toonaangevende deskundigen wordt besproken.

Inhoudelijke thema’s van de vorige prijsuitreikingen waren onder andere:

 • vreemdelingendetentie (Universiteit van Tilburg),
 • arbeidsmigratie (Universiteit van Amsterdam),
 • rol van de bestuursrechter (Rijksuniversiteit Groningen),
 • rechtspositie Turkse arbeidsmigranten (Universiteit van Maastricht),
 • naturalisatietoets (Radboud Universiteit Nijmegen).

Scriptieprijs Academie voor Wetgeving

De Academie voor Wetgeving stelt een scriptieprijs in die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste aan de Academie voor Wetgeving toegezonden afstudeerscriptie over een voor wetgeving relevant onderwerp. Het doel van de scriptieprijs is het bevorderen van de belangstelling van rechtenstudenten voor wetgeving.
De prijs bestaat uit een bedrag van € 2000.

Deadline:
Elk jaar op 10 juli

NJB Topscriptie

De redactie van NJB biedt aan studenten de mogelijkheid om met een korte samenvatting van hun masterscriptie in dit tijdschrift te komen. Hiernaast wordt de gehele versie van het document op het blog van het NJB geplaatst. De redactie wil graag een podium bieden voor de vele mooie juridische teksten en innovatieve opvattingen van studenten die tot nu toe nog te weinig onder de aandacht komen van de vele juristen die in ons land werkzaam zijn. Heb je belangstelling om te worden geselecteerd voor opname van een samenvatting van je masterscriptie in het NJB? Stuur dan je scriptie, voorzien van een samenvatting van maximaal 200 woorden, het eindcijfer (minimaal een acht) dat je voor de scriptie hebt ontvangen en ook je afstudeerrichting en de naam van je scriptiebegeleider, naar het redactiebureau van het NJB, postbus 30104, 2500 GC Den Haag of e-mail.

Eerdere winnaar van onze faculteit:

Mark Fidder

Jan van Dijk Award

Ken of ben jij iemand die een scriptie of dissertatie heeft geschreven die relevant is voor de rechtspositie van of hulpverlening (juridisch, sociaal, psychologisch) aan slachtoffers van criminaliteit en ongevallen, of voor de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten hieromtrent? Zorg dan dat deze scriptie of dissertatie wordt ingediend als mogelijke kanshebber voor de Jan van Dijk Award.


LUF Scriptieprijs

Het Fonds Minerva Reünisten Jaar 1957 is in 2007 opgericht door reünisten van het jaar 1957 van Minerva en LSC, ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum. In 2011 hebben de reünisten van het jaar 1961 van Minerva en LSC zich bij dit initiatief aangesloten.

Doel

Het fonds wordt gebruikt voor de jaarlijkse Leidse Universitaire Scriptieprijzen. Deze prijs van € 3.000,- wordt jaarlijks uitgereikt aan de drie beste Leidse scripties.

Aanvragen
Faculteitsbesturen kunnen jaarlijks een scriptie voordragen bij de CWB. De Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2015 zijn reeds uitgereikt. De volgende deadline zal ter zijner tijd bekend worden gemaakt. (zie: Reglement Leidse Universitaire Scriptieprijzen).


NVC Scriptieprijs

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) reikt jaarlijkse de scriptieprijs uit. Scripties met een duidelijke link naar de criminologie die in het afgelopen collegejaar zijn afgerond komen voor de prijs in aanmerking.We willen de afdelingen en instituten van harte uitnodigen om een voordracht in te dienen en de allerbeste scripties te selecteren. Er mag maximaal 1 masterscriptie worden voordragen per instituut of afdeling.
De prijs zal worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres. De voorgedragen kandidaten zullen worden uitgenodigd om het congres bij te wonen en daar een posterpresentatie te verzorgen over hun scriptie. Graag bij inzending ook de contactgegevens van de genomineerde meesturen.

SGOA/ Hans Frankenprijs

In 2016 zal de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), de “SGOA/ Hans Frankenprijs”  voor de tweede keer uitreiken aan de auteur van de beste afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht.

Voorwaarden voor deelname:
Voor de “SGOA/ Hans Frankenprijs 2016’’ komen afstudeerscripties aan HBO-instellingen en/of Universitaire master opleidingen in aanmerking die tussen 1 januari 2014 en 30 november 2015 zijn ingediend en met tenminste een voldoende zijn beoordeeld. Het onderwerp van de scriptie dient duidelijk verband te houden met het ICT-recht (inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht, en specifieke toepassingsgebieden van het recht op de ICT-sector zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht, ICT-aanbestedingen, geschilbeslechting/mediation op het gebied van ICT enz.).
De scriptie (inclusief samenvatting en een ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de scriptie is beoordeeld of een kopie van de cijferlijst waarop het cijfer voor de scriptie is vermeld) kan worden ingezonden tot uiterlijk 30 december 2015, middernacht aan:

Stichting Geschillenoplossing Automatisering
T.a.v. mevrouw mr.  J. Slager
Herenweg 115
2105 MG  HEEMSTEDE en  digitaal (in PDF) aan hansfrankenprijs@sgoa.eu 

Procedure en prijs
Wanneer er meer dan zeven scripties worden ingezonden welke voldoen aan de inzendingscriteria, zal een selectiecommissie een voorselectie maken voor de jury. Uiterlijk 15 februari  2016  zal de selectiecommissie een eventuele preselectie bekend maken.
Tijdens een SGOA  bijeenkomst in 2016 wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar van de Hans Frankenprijs ontvangt een geldbedrag van € 2.500,-- en daarnaast zal de scriptie worden uitgegeven in boekvorm.

Jan Brouwer Scriptieprijzen 2016

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door diverse sponsors, al vele jaren scriptieprijzen uit voor natuurwetenschappen. Het verheugt het bestuur van de Maatschappij dat het dankzij het Jan Brouwer Fonds vanaf 2015 ook in staat is scriptieprijzen uit te keren voor de geestes- en maatschappijwetenschappen.

De Prijs bestaat uit een som gelds van 2.000 Euro. Zij wordt vanaf 2015 ieder jaar toegekend door het bestuur van de Maatschappij, na verkregen advies van door de Maatschappij telkenmale voor dit doel te benoemen commissies. De uitreiking van de Prijs geschiedt door de Maatschappij.

De Prijs is bedoeld voor (voormalige) studenten van wie de masterscriptie door hun begeleider(s) is goedgekeurd in het academisch jaar 2014/2015. Voordrachten kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van door de bij de studie en examinering van de kandidaten betrokken docenten worden gedaan en dienen voor 1 januari 2016 digitaal te worden ingediend bij de Maatschappij.

Internet Scriptieprijzen

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat Google , Brinkhof , SIDN Fonds en Greenhost vier prijzen van elk 2.000 Euro ter beschikking stellen voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp in de volgende disciplines:

 • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
 • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
 • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
 • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2014 of 2015 afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Scripties kunnen digitaal worden ingediend via de website www.internetscriptieprijzen.nl door de scriptiebegeleider of door de student zelf.

Sluitingsdatum: 1 februari 2016
Meer informatie is te vinden via deze link.

Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 2016

Masterscripties gezocht: win €5.000 en een auteurscontract met je scriptie.

In 2016 wordt voor de 4e maal de Erik Hazelho Jong Talentprijs uitgereikt. Daarom zijn we op zoek naar goed geschreven scripties met een interessant onderwerp die we graag in boekvorm in de winkel zouden willen zien. De prijs bestaat uit € 5.000 en een auteurscontract bij uitgeverij Unieboek|Het Spectrum, die de scriptie in boekvorm op de markt zal brengen.

Eerdere winnaar van onze faculteit: Esther Zwinkels 
Deadline: 15 januari 2016
Meer informatie is te vinden via deze link.

Gascaria masterscriptieprijs

Het bestuur van de Stichting Gascaria maakt bekend dat de Stichting een prijs van € 1.000,- beschikbaar stelt ter bekroning van de beste masterscriptie in Nederland op het interdisciplinaire gebied van het verband tussen het recht en de humaniora. Deze prijs is mede bedoeld als aanmoedigings- prijs voor studenten met belangstelling voor rechtswetenschappelijk onderzoek en wordt tweejaarlijks uitgereikt. In 201 6 zal de uitreiking plaatsvinden op of omstreeks 27 april.

deadline: 1 maart 2016
Meer informatie is te vinden via deze link.

 
Laatst Gewijzigd: 03-03-2016