Wat besprak de faculteitsraad dit collegejaar?

De onderwerpen die in de vergaderingen van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad zijn besproken treft u hieronder aan. 

De (openbare) verslagen van de faculteitsraad zijn voor medewerkers te vinden op de J-schijf onder: J:\Departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsraad (FR)\Faculteitsraad - verslagen (openbaar) en voor een ieder in de cursus Faculteitsraad in Blackboard.
 

6 maart 2017

Tijdens de overlegvergadering tussen het faculteitsbestuur en de faculteitsraad is uitgebreid gesproken over de bestuurlijke reactie op de rapportage van de werkgroep herkansen van voldoendes.

Daarnaast zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen: a) facultaire bijeenkomst implementatie universitaire onderwijsvisie op 19 april a.s.; b) stand van zaken concept-rapportage visitatiecommissie onderzoek; c) vastgestelde 3e Bestuurlijk Financiële Rapportage 2016.

30 januari 2017

In deze vergadering heeft mw. dr. A.G. Korevaar (afd. Onderwijsbeleid) een toelichting gegeven over het project optimalisering cursusevaluaties. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken: a) voortgang werkgroep herkansen voldoendes; b) informatiedossier ten behoeve van de Midterm Criminologie; c) resultaten alumni enquete; d) pilot anonimiseren tentamens; e) universitaire gedragscode integriteit.

19 december 2016

In de vergadering van 19 december jl. is uitgebreid gesproken over het rapport van de werkgroep herkansen voldoendes in bijzijn van prof. dr. Henk Vording (voorzitter werkgroep) en mw. Jeske Clarijs (voormalig lid SGL 2015-16).

Daarnaast zijn o.a. nog de volgende onderwerpen aan bod gekomen: a) nieuw Exchange Agreement met Indiana University USA, b) stand van zaken Meijers Fellowronde dec. 2016, c) Arbo- en Milieujaarplan 2016.

14 november 2016

Met de faculteitsraad is in de vergadering van 14 november jl. o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:

Onderwijs : follow-up notitie bestrijding fraude tijdens tentamens; zichtbaarheid en bereikbaarheid studentpsychologen

Onderzoek: vacatures facultaire PhD's voor nieuw onderzoeksprogramma Data Science; benoemingen leden onderzoekbestuur per 1 nov. jl.

Organisatie: voorgestelde wijzigingen faculteitsreglement; Arbo- en Milieu jaarverslag 2015 en - jaarplan 2016

29 augustus 2016

De volgende onderwerpen zijn in de overlegvergadering van het faculteitsbestuur en de faculteitsraad aan bod gekomen:

  • De instemming met de OER-en voor de LL.M. advanced opleidingen 2016 - 2017;

  • Voorstel voor de implementatie van toetsmatrijzen;

  • Erasmus Agreement University of Bucharest;

  • Definitieve zelfstudies ten behoeve van de onderzoeksvisitatie;

  • Stand van zaken instroom in de reguliere en LL.M. adv. opleidingen;

  • De instemming met de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018 - 2020.

Laatst Gewijzigd: 09-03-2017