Medezeggenschap studenten

Voor studenten zijn er verschillende medezeggenschapsmogelijkheden binnen en buiten de faculteit.

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studentlid Faculteitsbestuur: de assessor
Het Faculteitsbestuur geeft leiding aan de faculteit en beheert de portefeuilles onderwijs, onderwijs en organisatie. De assessor zit als studentlid in het Faculteitsbestuur en heeft inspraak in de besluitvorming op onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De assessor vormt de schakel tussen de student en het bestuur. Daarnaast behandelt de assessor klachten, suggesties en ideeën en overlegt hij in universitair verband met alle andere assessoren 

Studentleden Faculteitsraad
De Faculteitsraad adviseert het Faculteitsbestuur gevraagd en ongevraagd over zaken op facultair niveau die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De studentleden van de Faculteitsraad komen voor de belangen van de student op. Voor ideeën, suggesties en klachten op facultair niveau kan contact opgenomen worden met de verschillende studentenfracties.

Studentleden Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie adviseert het onderwijsbestuur over onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij moet men denken aan adviezen over de kwaliteit van het onderwijs, evaluaties van vakken en andere aangelegenheden die de opleiding betreffen. Elke studierichting heeft een studentvertegenwoordiger, die opkomt voor de belangen van de student op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Voor ideeën, klachten en suggesties kan contact opgenomen worden met de verschillende studentleden.

Student-lid Onderwijsbestuur
Het Onderwijsbestuur geeft leiding aan het Onderwijs Instituut en stelt onder andere jaarlijks het onderwijsprogramma, kwaliteitsplan en de onderwijstaken bij. In het onderwijsbestuur heeft jaarlijks een student-lid zitting die de belangen van de student vertegenwoordigt.

Panelgesprekken
Regelmatig organiseert de afdeling Marketing & Communicatie panelgesprekken met studenten over verschillende onderwerpen.


Binnen de Universiteit Leiden

Studentleden Universiteitsraad
De studentleden van de Universiteitsraad behartigt de belangen van de universitaire student, daarbij houdt ze het College van Bestuur kritisch in de gaten. De Universiteitsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur. Voor ideeën, suggesties en klachten op universitair niveau kan contact opgenomen worden met de verschillende studentenfracties.

Leidse Studentenraad
De Leidse Studentenraad geeft het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over studentenbeleid en studentenvoorzieningen binnen de universiteit. Naast de negen assessoren van de Faculteiten hebben onder andere de vertegenwoordigers van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, Sportraad, Leids Acadeamisch kunstcentrum en de El-Cid commissie zitting in de Raad. Voor suggesties en klachten kan contact opgenomen worden met deze vertegenwoordigers.

Politieke Studentenpartijen


 

Buiten de Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 05-01-2016